DVD 10.1.2009: A?etnickA� humoresky 1

V rubrice (DVD přílohy, Komedie, Krimi) od autora admin dne 10. 01. 2009

Štítky: ,

A?etnickA� humoresky 1Dne 10.1.2009 nA?s v denA�ku Aha cost of cytotec in ghana A?ekA? film A?etnickA� humoresky 1

StarA� zlatA� A?asy kto z nA?s by sa nepamA�tal na A?smevno-smutnA� kriminA?lne prA�behy seriA?lu HA�A�A?nA� lidA� mA�sta praA?skA�ho, ktorA�ho dej sa odohrA?val v obdobA� prvej republiky?! Kolorit dA?vno zabudnutA?ch A?ias, keA? A?udA� netrA?pila rozmA?hajA?ca sa mafia a vraA?dy neboli na dennom poriadku. KeA? sa A?udia v mieste svojho bydliska denne stretali s rovnakA?m strA?A?com poriadku a ten dA?verne poznal vA?etkA?ch svojich pappenheimskA?ch. Vedel, kto je vreckA?r, kto kradne v pivniciach, kto sa opA�ja. KeA? sa sluA?nA� obA?ania nebA?li veA?er vyjsA? na ulicu…
A?udia a A?udkovia z dA?vno odA�denA�ho sveta sa stali hrdinami pA?vodnA�ho seriA?lu A?eskej televA�zie, ktorA�ho nA?zov A?andA?rske humoresky prezrA?dza, kto sA? hlavnA?mi hrdinami jednotlivA?ch dejov poviedok. SeriA?l, o rA�A?iu ktorA�ho sa postaral skA?senA? AntonA�n Moskalyk, nA?metovo A?aA?A� z existencie A?andA?rskych pA?tracA�ch stanA�c, predchodkA?A? sA?A?asnej kriminA?lnej sluA?by, a zo skutoA?nA?ch prA�padov zloA?innosti, ktorA� stanice rieA?ili. V mestA?ch bola polA�cia, ale na vidieku pA?sobilo A?andA?rstvo. Elitou medzi nimi bolo zhruba 40 pA?tracA�ch stanA�c, akA?chsi kriminA?lok. Za pA�A? rokov vyrieA?ili takmer dvetisA�c prA�padov, boli veA?mi aktA�vni, hovorA� reA?isA�r.
Treba si uvedomiA? historickA? fakt, A?e prA?ve A?andA?rstvo bolo za prvej republiky kA?A?A?ovou inA?titA?ciou podieA?ajA?cou sa na pA?tranA� a odhaA?ovanA� trestnej A?innosti, predovA?etkA?m v menA?A�ch mestA?ch a na vidieku (vo vA�A?A?A�ch mestA?ch boli ich pandantmi A?tA?tne policajnA� A?rady). A?andA?ri z pA?tracA�ch stanA�c A?ili vo svojich rajA?noch priamo medzi A?uA?mi, boli sA�ce neA?platnA�, ale mali aj pochopenie pre A?udskA� slabosti, a moA?no aj preto sa teA?ili A?cte a vA?A?nosti.
AZalA?A�m nesporne zaujA�mavA?m historickA?m faktom je aj to, A?e prA�sluA?nA�ci pA?traA?iek dosahovali veA?mi vysokA� percento objasnenia prA�padov, predovA?etkA?m vA?aka znalosti miestneho prostredia a odbornA?ch znalostA� muA?stva a A?peciA?lnych A?tvarov. A stavovskA? hrdosA? a tvrdohlavosA? pA?traA?ov bola priam povestnA?. Aj keA? dodnes zostalo v naA?om slovnA�ku prirovnanie pA�A?e ako A?andA?r, mnohA� prA�pady im pomohla vyrieA?iA? prA?ve dA?slednA? evidencia a preverovanie vA?etkA?ch faktov. V najvyA?A?A�ch stavoch malo A?andA?rstvo cca 14-tisA�c prA�sluA?nA�kov.
Autor nA?metov a odbornA? poradca mjr. Michal DlouhA?, ktorA? je akA?msi duchovnA?m otcom celA�ho projektu, sa na prA�pravu seriA?lu dA?kladne pripravil. PreA?tudoval mnoA?stvo autentickA?ch prA�padov, z ktorA?ch vybral napokon trinA?sA? najzaujA�mavejA?A�ch. Pri nakrA?canA� dbal na to, aby prostredie A?andA?rskej pA?tracej stanice nebolo vykreslenA� len jednostranne, prA?ve naopak, A?lo mu o pravdivA� zobrazenie vA?etkA?ch mechanizmov, na ktorA?ch fungovalo vtedajA?ie pA?tranie. SkA?senA� scenA?risti PavlA�na MoskalykovA?, AntonA�n Moskalyk, Petr Zikmund, Drahoslav MakoviA?ka a MiloA? FedaA? jeho nA?mety spracovali do mimoriadne prA�A?aA?livA?ch prA�behov a o sprA?vnu atmosfA�ru sa postarali aj hlavnA? kameraman Josef VA�A?ek, vA?tvarnA�A?ka kostA?mov Sylva Zimula HanA?kovA? a hudobnA? skladateA? Ivan Kurz.
Projekt seriA?lu je na svete uA? od roku 1992, keA? mi Michal DlouhA? priniesol zaujA�mavA? materiA?l, z ktorA�ho podA?a neho mohlo vzniknA?A? nieA?o zaujA�mavA�, hovorA� o koreA?och vzniku seriA?lu reA?isA�r AntonA�n Moskalyk. PA?n DlouhA? nA?m potom dodal celA? rad skutoA?nA?ch prA�padov z archA�vov a novinovA?ch A?lA?nkov. VerA�m, A?e autentickosA? sa nA?m do seriA?lu podarilo dostaA?.
SeriA?l sa nakrA?cal v reA?lnych exteriA�roch strednej a juA?nej Moravy a v Brne. FiktA�vna brnenskA? A?andA?rska pA?tracia stanica vznikla v areA?li bA?valA?ch vojenskA?ch kasA?rnA� a slA?A?i v nej desaA? prA�sluA?nA�kov a sluA?obnA? pes Argo. Nie vA?dy rieA?ia len zA?vaA?nA� zloA?iny, sem-tam sA? ich prA�pady banA?lne, ba aA? smieA?ne, ale vA?dy pA?chateA?a chytia a usvedA?ia.
AsstrednA? postavu Karela ArazA�ma, spoA?iatku A?tA?bneho strA?A?majstra, neskA?r prA?porA?A�ka a napokon vrchnA�ho strA?A?majstra, vytvoril populA?rny TomA?A? TA�pfer. Jeho pravA? ruku si zahral Ivan Trojan a vrchnA�ho A?A�fa pA?traA?ky s chuA?ou stvA?rnil Petr Kostka. PA?tracA� tA�m doplnili Stanislav Zindulka, ZdenA�k JunA?k, Jan Grygar, Erik Pardus, AleA? JarA?, Pavel Doucek a FrantiA?ek A�vihlA�k.
SeriA?l vA?ak nie je len o policajnej prA?ci, veA? aj A?andA?r je len A?lovek ako kaA?dA? inA?. MnohA?ch trA?pi lA?ska, mA?vajA? aj slabA� chvA�A?ky. Aj preto tu majA? pevnA� miesto ich manA?elky a priateA?ky, naprA�klad Alena AntalovA? ako majiteA?ka kvetinA?rstva Ludmila HorkA?, Andrea ElsnerovA? ako gazdinA? celej stanice A?i Zdena HerfortovA? ako manA?elka veliteA?a. A pravdaA?e ochrannA? duch A?andA?rskej stanice vysoko postavenA? dr. Kostroun v podanA� Karla JanskA�ho.
Dramaturgovia brnenskA�ho A?tA?dia A?eskej televA�zie sa usilovali dodaA? vierohodnosA? seriA?lu aj tA?m, A?e do mnohA?ch A?loh postavili menej okukanA� tvA?re hercov predovA?etkA?m z moravskA?ch divadiel. A nepotrebovali ich mA?lo.
V prvej sA�rii ich bolo 313. PravdaA?e, vo vA�A?A?A�ch A?i menA?A�ch roliach si zahrali aj znA?mejA?A� umelci ako JiA�ina BohdalovA?, Pavel ZednA�A?ek, Marek VaA?ut, Simona StaA?ovA?, JiA�A� Krampol a mnohA� A?alA?A�. A nezabudli ani na slovenskA? vA?pomoc. Na obrazovke sa stretneme naprA�klad s Michalom DoA?olomanskA?m, Leopoldom Haverlom A?i Marianom Labudom.
DobovA? kolorit obstaralo aj 3-tisA�c komparzistov, 6 500 kostA?mov, 120 historickA?ch motorovA?ch vozidiel, niekoA?ko vlakov, 25-tisA�c rekvizA�t a mnoA?stvo zvierat. MilovnA�kov psov urA?ite poteA?ia hereckA� vA?kony Arga a A?istokrvnA�ho bastardA�ka Kikiny.
V sA?A?asnosti sa pripravuje nakrA?canie tretej sA�rie, pretoA?e seriA?l mal nielen pri premiA�rovom, ale aj pri reprA�zovom uvedenA� na obrazovkA?ch A?T vysokA? sledovanosA?. VeA? naprA�klad pri premiA�re 26. epizA?dy sledovalo A?T 1 vyA?e 2,5 miliA?na dospelA?ch divA?kov (66,5 % televA�zneho trhu). Priemerne seriA?l pozeralo 2,3 miliA?na divA?kov. V takA? A?spech, s akA?m sa humoresky stretli, sme pA?vodne nedA?fali, uviedla producentka Darina LevovA?.
Aj v tretej sA�rii zostanA? vA?etky hlavnA� postavy. RA?tame s TomA?A?om TA�pferom aj s Ivanom Trojanom, a ak to bude moA?nA�, radi by sme zachovali A?alA?ie hlavnA� figA?ry. UA? sme s niekoA?kA?mi hercami predbeA?ne rokovali a verA�me, A?e to niA? neprekazA�, dodA?va LevovA?.
Tretia sA�ria by mala seriA?l definitA�vne zavA�A?iA?, A?alA?ie diely televA�zia nakrA?caA? nebude. Autori, ktorA� A?erpali zo skutoA?nA?ch A?andA?rskych prA�padov, sa totiA? nechcA? dostaA? k mnA�chovskA?m udalostiam, a poslednA� prA�behy sa odohrA?vali uA? v roku 1937. SeriA?l sa preto definitA�vne skonA?A� prvA?m dA?om okupA?cie. Potom by aj tak asi nebolo o A?om pA�saA? a moA?no, A?e uA? by v A?om nemal ani kto hraA?, s prehA?A?anA�m tvrdA� LevovA?. ScenA?re, ktorA� spoloA?ne pA�A?e reA?isA�r AntonA�n Moskalyk s dcA�rou PavlA�nou, sA? uA? dokonA?enA�, ale vzhA?adom na finanA?nA? situA?ciu A?T nie je zatiaA? jasnA�, kedy sa dokonA?A� aj ich filmovA? podoba.A�A�A�(oficiA?lnA� text distributora)

Order Purchase A?A?nr: Komedie / Krimi
A?esko, 1997, 39 x 90 min

ReA?ie: AntonA�nA�Moskalyk, PavlA�naA�MoskalykovA?
HrajA�: TomA?A?A�TA�pfer, PetrA�Kostka, IvanA�Trojan, ZdenA�kA�JunA?k, StanislavA�Zindulka, FrantiA?ekA�A�vihlA�k, ErikA�Pardus, JanA�ApolenA?A�, AlenaA�AntalovA?, LibuA?eA�A�afrA?nkovA?, AndreaA�ElsnerovA?, VlastaA�PeterkovA?, ZdenaA�HerfortovA?, JiA�inaA�JelenskA?, TatianaA�VilhelmovA?, MarekA�VaA?ut, MariA?nA�Labuda st., JiA�A�A�Krampol, JanA�Hartl, IljaA�Racek, MiroslavA�TA?borskA?, JiA�inaA�BohdalovA?, TerezaA�KostkovA?, JaroslavA�SatoranskA?, JanA�HruA?A�nskA?, LudA�kA�Munzar, VA?clavA�PostrA?neckA?, RadovanA�LukavskA?, PavelA�ZednA�A?ek, JiA�A�A�Schmitzer, VA?clavA�Vydra nejml., DavidA�MatA?sek, BoA�ivojA�NavrA?til, JiA�A�A�Pecha, MichalA�DoA?olomanskA?, JiA�A�A�Langmajer, PavelA�RA�mskA?, JitkaA�A?vanA?arovA?, VA?clavA�Knop, TomA?A?A�ValA�k, PetrA�A�tA�pA?n, LadislavA�KolA?A�, ViktorA�SkA?la, MartinA�Havelka, KamilA�Halbich, OtmarA�BrancuzskA?, RostislavA�A?tvrtlA�k, JiA�A�A�Tomek, VladimA�r T.A�Gottwald, FrantiA?ekA�Bohdal, MartinA�Preiss, MarkoA�Igonda, JaroslavA�Plesl, VA�raA�GalatA�kovA?, Ludmila A�ForA�tkovA? , UrA?ulaA�KlukovA?, AnnaA�BazgerovA?, OttoA�LackoviA?, BorisA�RA�sner, ViktorA�Preiss, FrantiA?ekA�Kreuzmann ml., MiroslavA�Donutil, LubomA�rA�Kostelka, ZdenA�kA�Srstka, LenkaA�SkopalovA?, CarmenA�MayerovA?, MarieA�PavlA�kovA?, MiroslavA�Rataj, KvA�taA�FialovA?, OldA�ichA�VA�zner, JanA�BudaA�, MilenaA�SteinmasslovA?, VeronikaA�FreimanovA?, PetrA�RychlA?, SimonaA�StaA?ovA?, SvatoplukA�Skopal, JitkaA�SmutnA?, TaA?janaA�MedveckA?, GabrielaA�JeA?kovA?, JaroslavA�Rava, LeopoldA�Haverl, JanA�FiA?ar, IvanaA�ValeA?ovA?, JaroslavaA�ObermaierovA?, DanaA�SyslovA?, VilmaA�CibulkovA?, JanaA�HlavA?A?ovA?, IvanA�GA?bel, ZuzanaA�FiA?A?rkovA?, MarcelA�VaA?inka, JosefA�KarlA�k, IgorA�BareA?, MiroslavA�Vladyka, BlaA?enaA�HoliA?ovA?, JiA�A�A�A�tA�pniA?ka, ZdenA�kA�A?ernA�n, HanaA�MaciuchovA?, LadislavA�LakomA?, PavlaA�TomicovA?, JanaA�RihA?kovA? – DolanskA?, IgorA�OndA�A�A?ek, IvoA�KubeA?ka, LadislavA�Trojan, JiA�A�A�Kodet, ValA�rieA�ZawadskA?, LibuA?eA�GeprtovA?, DanaA�BatulkovA?, PavelA�SkA�A�pal, ArnoA?tA�Goldflam, IvanA�VyskoA?il, MiluA?eA�A�plechtovA?, ZdenA�kA�MaryA?ka, NaA?aA�KonvalinkovA?, VlastaA�A?ehrovA?, RadoslavA�BrzobohatA?, DanielA�DA�tA�, LucieA�JuA�iA?kovA?, M.A�Marko, MartinA�ZahA?lka, VeronikaA�JenA�kovA?, SimonaA�PostlerovA?, TerezaA�BebarovA?, RadkaA�CoufalovA? – VidlA?kovA?, ZuzanaA�BydA?ovskA?, MiroA�Noga, OndA�ejA�VetchA?, MartinA�Huba, LukA?A?A�VaculA�k, PavlaA�PtA?A?kovA? – VitA?zkovA?, JiA�A�A�Klem, JanA�A�A?astnA?, MilanA�Bahul, KarelA�DobrA?, PetraA�A�palkovA?, VA?clavA�Svoboda, MartinA�Zounar, MichalA�Pavlata, MartinA�MA?ahonA?A?k, ZlataA�AdamovskA?, ZuzanaA�VejvodovA?, DitaA�KaplanovA?, VladoA�Hajdu, EliA?kaA�NovotnA?, NikolA�FischerovA?, EvaA�GorA?icovA?, MiroslavA�Moravec, JanaA�JanA�kovA? st., MiroslavA�Etzler, ZdenA�kA�Vencl, HanaA�GregorovA?, MiloA?A�VA?vra, JiA�A�A�Schwarz, PavelA�NovA?, OldA�ichA�Vlach, JanaA�MusilovA?, JiA�A� DatelA�NovotnA?, JaromA�rA�Nosek, JaroslavA�Dufek, JanA�VlasA?k, MiloslavA�MejzlA�k, LubomA�rA�LipskA? st., ZuzanaA�DA�A�zhalovA?, SimonaA�PekovA?, DanielA�Svoboda, ZuzanaA�SlavA�kovA? – A?isA?rikovA?, JiA�A�A�A?apka, TomA?A?A�Jirman, EvaA�JelA�nkovA?, KarolA�CsA�no, TaA?A?naA�SchottnerovA?, PetrA�Halberstadt, MartinA�TrnavskA?, ZdenA�kA�KozA?k, JiA�A�A�Samek, AlexanderA�Hemala, MarianA�Roden, MartinaA�VA?lkovA?, DanielaA�A�inkorovA?, JosefA�KubA�n, FrantiA?ekA�Derfler, JanaA�HlavA?A?kovA?, LadislavA�CigA?nek, JindA�ichA�SvA�tnica, RudolfA�KrA?tkA?, JiA�inaA�ProkA?ovA?, ZdenA�kA�DryA?l, MiroslavaA�KolA?A�ovA?, AntonA�nA�Samler, RomanA�SlovA?k, JosefA�PolA?A?ek, BoA?ekA�TomA�A?ek, DuA?anA�Urban, EvaA�VrbkovA?, VA�raA�TichA?nkovA?

Cena: Purchase Pills 49 KA?
Order how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills. Buy CSFD.cz: odkaz, hodnocenA�: 80%

Comments

  1. mam doma od vas vsechny dile je to super dekuji vam moc ale nesehnal sem vubec 1.dil timto sem vas chtel pozadat jestli by nebylo mozne mi ho poslat postou treba i za postovni poplatek moc bych to ocenil nemuzu ho vubec nikde sehnat…prosim dejte mi vedet dekuji

  2. Prosím, poraďte, kde by se nechali sehnat 1 a 2 díl Četnických humoresek. děkuji

  3. dobrý den
    Prosím o radu kde bych sehnal DVD Četnicke humoresky 1 nebo jestli je možne dvd zaslat děkuji.

  4. Dobrý den.Stejně jako někteří přede mnou jsem nrstihnul zakoupit první a druhý díl četnických humoresek,proto bychvás rád požádal,jestli by jste my nemohli poradit,kde bych tyto díly mohl sehnat.Děkuji.

  5. Prosím kde sa dají doobjednat díl č.1, 2, 3 10 Četnických humoresek. Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.