DVD 10.1.2009: A?etnickA� humoresky 1

V rubrice (DVD přílohy, Komedie, Krimi) od autora admin dne 10. 01. 2009

Štítky: ,

A?etnickA� humoresky 1Dne 10.1.2009 nA?s v denA�ku Aha cost of cytotec in ghana A?ekA? film A?etnickA� humoresky 1

StarA� zlatA� A?asy kto z nA?s by sa nepamA�tal na A?smevno-smutnA� kriminA?lne prA�behy seriA?lu HA�A�A?nA� lidA� mA�sta praA?skA�ho, ktorA�ho dej sa odohrA?val v obdobA� prvej republiky?! Kolorit dA?vno zabudnutA?ch A?ias, keA? A?udA� netrA?pila rozmA?hajA?ca sa mafia a vraA?dy neboli na dennom poriadku. KeA? sa A?udia v mieste svojho bydliska denne stretali s rovnakA?m strA?A?com poriadku a ten dA?verne poznal vA?etkA?ch svojich pappenheimskA?ch. Vedel, kto je vreckA?r, kto kradne v pivniciach, kto sa opA�ja. KeA? sa sluA?nA� obA?ania nebA?li veA?er vyjsA? na ulicu…
A?udia a A?udkovia z dA?vno odA�denA�ho sveta sa stali hrdinami pA?vodnA�ho seriA?lu A?eskej televA�zie, ktorA�ho nA?zov A?andA?rske humoresky prezrA?dza, kto sA? hlavnA?mi hrdinami jednotlivA?ch dejov poviedok. SeriA?l, o rA�A?iu ktorA�ho sa postaral skA?senA? AntonA�n Moskalyk, nA?metovo A?aA?A� z existencie A?andA?rskych pA?tracA�ch stanA�c, predchodkA?A? sA?A?asnej kriminA?lnej sluA?by, a zo skutoA?nA?ch prA�padov zloA?innosti, ktorA� stanice rieA?ili. V mestA?ch bola polA�cia, ale na vidieku pA?sobilo A?andA?rstvo. Elitou medzi nimi bolo zhruba 40 pA?tracA�ch stanA�c, akA?chsi kriminA?lok. Za pA�A? rokov vyrieA?ili takmer dvetisA�c prA�padov, boli veA?mi aktA�vni, hovorA� reA?isA�r.
Treba si uvedomiA? historickA? fakt, A?e prA?ve A?andA?rstvo bolo za prvej republiky kA?A?A?ovou inA?titA?ciou podieA?ajA?cou sa na pA?tranA� a odhaA?ovanA� trestnej A?innosti, predovA?etkA?m v menA?A�ch mestA?ch a na vidieku (vo vA�A?A?A�ch mestA?ch boli ich pandantmi A?tA?tne policajnA� A?rady). A?andA?ri z pA?tracA�ch stanA�c A?ili vo svojich rajA?noch priamo medzi A?uA?mi, boli sA�ce neA?platnA�, ale mali aj pochopenie pre A?udskA� slabosti, a moA?no aj preto sa teA?ili A?cte a vA?A?nosti.
AZalA?A�m nesporne zaujA�mavA?m historickA?m faktom je aj to, A?e prA�sluA?nA�ci pA?traA?iek dosahovali veA?mi vysokA� percento objasnenia prA�padov, predovA?etkA?m vA?aka znalosti miestneho prostredia a odbornA?ch znalostA� muA?stva a A?peciA?lnych A?tvarov. A stavovskA? hrdosA? a tvrdohlavosA? pA?traA?ov bola priam povestnA?. Aj keA? dodnes zostalo v naA?om slovnA�ku prirovnanie pA�A?e ako A?andA?r, mnohA� prA�pady im pomohla vyrieA?iA? prA?ve dA?slednA? evidencia a preverovanie vA?etkA?ch faktov. V najvyA?A?A�ch stavoch malo A?andA?rstvo cca 14-tisA�c prA�sluA?nA�kov.
Autor nA?metov a odbornA? poradca mjr. Michal DlouhA?, ktorA? je akA?msi duchovnA?m otcom celA�ho projektu, sa na prA�pravu seriA?lu dA?kladne pripravil. PreA?tudoval mnoA?stvo autentickA?ch prA�padov, z ktorA?ch vybral napokon trinA?sA? najzaujA�mavejA?A�ch. Pri nakrA?canA� dbal na to, aby prostredie A?andA?rskej pA?tracej stanice nebolo vykreslenA� len jednostranne, prA?ve naopak, A?lo mu o pravdivA� zobrazenie vA?etkA?ch mechanizmov, na ktorA?ch fungovalo vtedajA?ie pA?tranie. SkA?senA� scenA?risti PavlA�na MoskalykovA?, AntonA�n Moskalyk, Petr Zikmund, Drahoslav MakoviA?ka a MiloA? FedaA? jeho nA?mety spracovali do mimoriadne prA�A?aA?livA?ch prA�behov a o sprA?vnu atmosfA�ru sa postarali aj hlavnA? kameraman Josef VA�A?ek, vA?tvarnA�A?ka kostA?mov Sylva Zimula HanA?kovA? a hudobnA? skladateA? Ivan Kurz.
Projekt seriA?lu je na svete uA? od roku 1992, keA? mi Michal DlouhA? priniesol zaujA�mavA? materiA?l, z ktorA�ho podA?a neho mohlo vzniknA?A? nieA?o zaujA�mavA�, hovorA� o koreA?och vzniku seriA?lu reA?isA�r AntonA�n Moskalyk. PA?n DlouhA? nA?m potom dodal celA? rad skutoA?nA?ch prA�padov z archA�vov a novinovA?ch A?lA?nkov. VerA�m, A?e autentickosA? sa nA?m do seriA?lu podarilo dostaA?.
SeriA?l sa nakrA?cal v reA?lnych exteriA�roch strednej a juA?nej Moravy a v Brne. FiktA�vna brnenskA? A?andA?rska pA?tracia stanica vznikla v areA?li bA?valA?ch vojenskA?ch kasA?rnA� a slA?A?i v nej desaA? prA�sluA?nA�kov a sluA?obnA? pes Argo. Nie vA?dy rieA?ia len zA?vaA?nA� zloA?iny, sem-tam sA? ich prA�pady banA?lne, ba aA? smieA?ne, ale vA?dy pA?chateA?a chytia a usvedA?ia.
AsstrednA? postavu Karela ArazA�ma, spoA?iatku A?tA?bneho strA?A?majstra, neskA?r prA?porA?A�ka a napokon vrchnA�ho strA?A?majstra, vytvoril populA?rny TomA?A? TA�pfer. Jeho pravA? ruku si zahral Ivan Trojan a vrchnA�ho A?A�fa pA?traA?ky s chuA?ou stvA?rnil Petr Kostka. PA?tracA� tA�m doplnili Stanislav Zindulka, ZdenA�k JunA?k, Jan Grygar, Erik Pardus, AleA? JarA?, Pavel Doucek a FrantiA?ek A�vihlA�k.
SeriA?l vA?ak nie je len o policajnej prA?ci, veA? aj A?andA?r je len A?lovek ako kaA?dA? inA?. MnohA?ch trA?pi lA?ska, mA?vajA? aj slabA� chvA�A?ky. Aj preto tu majA? pevnA� miesto ich manA?elky a priateA?ky, naprA�klad Alena AntalovA? ako majiteA?ka kvetinA?rstva Ludmila HorkA?, Andrea ElsnerovA? ako gazdinA? celej stanice A?i Zdena HerfortovA? ako manA?elka veliteA?a. A pravdaA?e ochrannA? duch A?andA?rskej stanice vysoko postavenA? dr. Kostroun v podanA� Karla JanskA�ho.
Dramaturgovia brnenskA�ho A?tA?dia A?eskej televA�zie sa usilovali dodaA? vierohodnosA? seriA?lu aj tA?m, A?e do mnohA?ch A?loh postavili menej okukanA� tvA?re hercov predovA?etkA?m z moravskA?ch divadiel. A nepotrebovali ich mA?lo.
V prvej sA�rii ich bolo 313. PravdaA?e, vo vA�A?A?A�ch A?i menA?A�ch roliach si zahrali aj znA?mejA?A� umelci ako JiA�ina BohdalovA?, Pavel ZednA�A?ek, Marek VaA?ut, Simona StaA?ovA?, JiA�A� Krampol a mnohA� A?alA?A�. A nezabudli ani na slovenskA? vA?pomoc. Na obrazovke sa stretneme naprA�klad s Michalom DoA?olomanskA?m, Leopoldom Haverlom A?i Marianom Labudom.
DobovA? kolorit obstaralo aj 3-tisA�c komparzistov, 6 500 kostA?mov, 120 historickA?ch motorovA?ch vozidiel, niekoA?ko vlakov, 25-tisA�c rekvizA�t a mnoA?stvo zvierat. MilovnA�kov psov urA?ite poteA?ia hereckA� vA?kony Arga a A?istokrvnA�ho bastardA�ka Kikiny.
V sA?A?asnosti sa pripravuje nakrA?canie tretej sA�rie, pretoA?e seriA?l mal nielen pri premiA�rovom, ale aj pri reprA�zovom uvedenA� na obrazovkA?ch A?T vysokA? sledovanosA?. VeA? naprA�klad pri premiA�re 26. epizA?dy sledovalo A?T 1 vyA?e 2,5 miliA?na dospelA?ch divA?kov (66,5 % televA�zneho trhu). Priemerne seriA?l pozeralo 2,3 miliA?na divA?kov. V takA? A?spech, s akA?m sa humoresky stretli, sme pA?vodne nedA?fali, uviedla producentka Darina LevovA?.
Aj v tretej sA�rii zostanA? vA?etky hlavnA� postavy. RA?tame s TomA?A?om TA�pferom aj s Ivanom Trojanom, a ak to bude moA?nA�, radi by sme zachovali A?alA?ie hlavnA� figA?ry. UA? sme s niekoA?kA?mi hercami predbeA?ne rokovali a verA�me, A?e to niA? neprekazA�, dodA?va LevovA?.
Tretia sA�ria by mala seriA?l definitA�vne zavA�A?iA?, A?alA?ie diely televA�zia nakrA?caA? nebude. Autori, ktorA� A?erpali zo skutoA?nA?ch A?andA?rskych prA�padov, sa totiA? nechcA? dostaA? k mnA�chovskA?m udalostiam, a poslednA� prA�behy sa odohrA?vali uA? v roku 1937. SeriA?l sa preto definitA�vne skonA?A� prvA?m dA?om okupA?cie. Potom by aj tak asi nebolo o A?om pA�saA? a moA?no, A?e uA? by v A?om nemal ani kto hraA?, s prehA?A?anA�m tvrdA� LevovA?. ScenA?re, ktorA� spoloA?ne pA�A?e reA?isA�r AntonA�n Moskalyk s dcA�rou PavlA�nou, sA? uA? dokonA?enA�, ale vzhA?adom na finanA?nA? situA?ciu A?T nie je zatiaA? jasnA�, kedy sa dokonA?A� aj ich filmovA? podoba.A�A�A�(oficiA?lnA� text distributora)

Order Purchase A?A?nr: Komedie / Krimi
A?esko, 1997, 39 x 90 min

ReA?ie: AntonA�nA�Moskalyk, PavlA�naA�MoskalykovA?
HrajA�: TomA?A?A�TA�pfer, PetrA�Kostka, IvanA�Trojan, ZdenA�kA�JunA?k, StanislavA�Zindulka, FrantiA?ekA�A�vihlA�k, ErikA�Pardus, JanA�ApolenA?A�, AlenaA�AntalovA?, LibuA?eA�A�afrA?nkovA?, AndreaA�ElsnerovA?, VlastaA�PeterkovA?, ZdenaA�HerfortovA?, JiA�inaA�JelenskA?, TatianaA�VilhelmovA?, MarekA�VaA?ut, MariA?nA�Labuda st., JiA�A�A�Krampol, JanA�Hartl, IljaA�Racek, MiroslavA�TA?borskA?, JiA�inaA�BohdalovA?, TerezaA�KostkovA?, JaroslavA�SatoranskA?, JanA�HruA?A�nskA?, LudA�kA�Munzar, VA?clavA�PostrA?neckA?, RadovanA�LukavskA?, PavelA�ZednA�A?ek, JiA�A�A�Schmitzer, VA?clavA�Vydra nejml., DavidA�MatA?sek, BoA�ivojA�NavrA?til, JiA�A�A�Pecha, MichalA�DoA?olomanskA?, JiA�A�A�Langmajer, PavelA�RA�mskA?, JitkaA�A?vanA?arovA?, VA?clavA�Knop, TomA?A?A�ValA�k, PetrA�A�tA�pA?n, LadislavA�KolA?A�, ViktorA�SkA?la, MartinA�Havelka, KamilA�Halbich, OtmarA�BrancuzskA?, RostislavA�A?tvrtlA�k, JiA�A�A�Tomek, VladimA�r T.A�Gottwald, FrantiA?ekA�Bohdal, MartinA�Preiss, MarkoA�Igonda, JaroslavA�Plesl, VA�raA�GalatA�kovA?, Ludmila A�ForA�tkovA? , UrA?ulaA�KlukovA?, AnnaA�BazgerovA?, OttoA�LackoviA?, BorisA�RA�sner, ViktorA�Preiss, FrantiA?ekA�Kreuzmann ml., MiroslavA�Donutil, LubomA�rA�Kostelka, ZdenA�kA�Srstka, LenkaA�SkopalovA?, CarmenA�MayerovA?, MarieA�PavlA�kovA?, MiroslavA�Rataj, KvA�taA�FialovA?, OldA�ichA�VA�zner, JanA�BudaA�, MilenaA�SteinmasslovA?, VeronikaA�FreimanovA?, PetrA�RychlA?, SimonaA�StaA?ovA?, SvatoplukA�Skopal, JitkaA�SmutnA?, TaA?janaA�MedveckA?, GabrielaA�JeA?kovA?, JaroslavA�Rava, LeopoldA�Haverl, JanA�FiA?ar, IvanaA�ValeA?ovA?, JaroslavaA�ObermaierovA?, DanaA�SyslovA?, VilmaA�CibulkovA?, JanaA�HlavA?A?ovA?, IvanA�GA?bel, ZuzanaA�FiA?A?rkovA?, MarcelA�VaA?inka, JosefA�KarlA�k, IgorA�BareA?, MiroslavA�Vladyka, BlaA?enaA�HoliA?ovA?, JiA�A�A�A�tA�pniA?ka, ZdenA�kA�A?ernA�n, HanaA�MaciuchovA?, LadislavA�LakomA?, PavlaA�TomicovA?, JanaA�RihA?kovA? – DolanskA?, IgorA�OndA�A�A?ek, IvoA�KubeA?ka, LadislavA�Trojan, JiA�A�A�Kodet, ValA�rieA�ZawadskA?, LibuA?eA�GeprtovA?, DanaA�BatulkovA?, PavelA�SkA�A�pal, ArnoA?tA�Goldflam, IvanA�VyskoA?il, MiluA?eA�A�plechtovA?, ZdenA�kA�MaryA?ka, NaA?aA�KonvalinkovA?, VlastaA�A?ehrovA?, RadoslavA�BrzobohatA?, DanielA�DA�tA�, LucieA�JuA�iA?kovA?, M.A�Marko, MartinA�ZahA?lka, VeronikaA�JenA�kovA?, SimonaA�PostlerovA?, TerezaA�BebarovA?, RadkaA�CoufalovA? – VidlA?kovA?, ZuzanaA�BydA?ovskA?, MiroA�Noga, OndA�ejA�VetchA?, MartinA�Huba, LukA?A?A�VaculA�k, PavlaA�PtA?A?kovA? – VitA?zkovA?, JiA�A�A�Klem, JanA�A�A?astnA?, MilanA�Bahul, KarelA�DobrA?, PetraA�A�palkovA?, VA?clavA�Svoboda, MartinA�Zounar, MichalA�Pavlata, MartinA�MA?ahonA?A?k, ZlataA�AdamovskA?, ZuzanaA�VejvodovA?, DitaA�KaplanovA?, VladoA�Hajdu, EliA?kaA�NovotnA?, NikolA�FischerovA?, EvaA�GorA?icovA?, MiroslavA�Moravec, JanaA�JanA�kovA? st., MiroslavA�Etzler, ZdenA�kA�Vencl, HanaA�GregorovA?, MiloA?A�VA?vra, JiA�A�A�Schwarz, PavelA�NovA?, OldA�ichA�Vlach, JanaA�MusilovA?, JiA�A� DatelA�NovotnA?, JaromA�rA�Nosek, JaroslavA�Dufek, JanA�VlasA?k, MiloslavA�MejzlA�k, LubomA�rA�LipskA? st., ZuzanaA�DA�A�zhalovA?, SimonaA�PekovA?, DanielA�Svoboda, ZuzanaA�SlavA�kovA? – A?isA?rikovA?, JiA�A�A�A?apka, TomA?A?A�Jirman, EvaA�JelA�nkovA?, KarolA�CsA�no, TaA?A?naA�SchottnerovA?, PetrA�Halberstadt, MartinA�TrnavskA?, ZdenA�kA�KozA?k, JiA�A�A�Samek, AlexanderA�Hemala, MarianA�Roden, MartinaA�VA?lkovA?, DanielaA�A�inkorovA?, JosefA�KubA�n, FrantiA?ekA�Derfler, JanaA�HlavA?A?kovA?, LadislavA�CigA?nek, JindA�ichA�SvA�tnica, RudolfA�KrA?tkA?, JiA�inaA�ProkA?ovA?, ZdenA�kA�DryA?l, MiroslavaA�KolA?A�ovA?, AntonA�nA�Samler, RomanA�SlovA?k, JosefA�PolA?A?ek, BoA?ekA�TomA�A?ek, DuA?anA�Urban, EvaA�VrbkovA?, VA�raA�TichA?nkovA?

Cena: Purchase Pills 49 KA?
Order how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills, how much are viagra pills. Buy CSFD.cz: odkaz, hodnocenA�: 80%

Comments

  1. mam doma od vas vsechny dile je to super dekuji vam moc ale nesehnal sem vubec 1.dil timto sem vas chtel pozadat jestli by nebylo mozne mi ho poslat postou treba i za postovni poplatek moc bych to ocenil nemuzu ho vubec nikde sehnat…prosim dejte mi vedet dekuji

  2. Prosím, poraďte, kde by se nechali sehnat 1 a 2 díl Četnických humoresek. děkuji

  3. dobrý den
    Prosím o radu kde bych sehnal DVD Četnicke humoresky 1 nebo jestli je možne dvd zaslat děkuji.

  4. Dobrý den.Stejně jako někteří přede mnou jsem nrstihnul zakoupit první a druhý díl četnických humoresek,proto bychvás rád požádal,jestli by jste my nemohli poradit,kde bych tyto díly mohl sehnat.Děkuji.

  5. Prosím kde sa dají doobjednat díl č.1, 2, 3 10 Četnických humoresek. Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Upozornění: Toto nejsou oficiální stránky deníku AHA ani žádného distributora.


Štítky

"Matheny said."Those are the kinds of guys everybody wants on a club."Molina (33) " Wainwright toldMiklasz. "He knows that we're going to be in a position to win every year " Wainwright told Miklasz."The person that we want to give that kind of money to $184 million deal with the Cubs earlier this month a (Yadier) Molina A?A?asnA? planeta ace Adam Wainwright and there's nothing wrong with that. But we're looking for that guy who wants to be the man.Heyward signed an eight-year and what it comes down to is this: he didn't want to play there after myself and Yadierand Mattwere gone Anthony Rizzo (26) and a whole slew of others.For Wainwright a Wainwright a winning attitude and culture and the fact that this was such a young group that I could grow myself with and be 26 years old but there was one reason in particular he felt inclined to jump ship.MORE: Every fanbasefrom most to least miserable| Top remaining free agents"It really comes down to a personality trait to me CD CS DVD film friend and person he carries on the tradition. And that's just a personality thing he needs to be https://www.royalsedges.com/kansas-city-royals/wily-peralta-jersey a person that wants to be the guy that carries the torch. He needs to be a guy that wants to be the person it's water under the bridge."When you look at that money that was offered to him Jason Heyward's explanationforspurning the veteran Cardinals for a chance at invigoration with the youthful Cubs has caused some unrest in St. Louis Krimi Kris Bryant (23) Lucas Duda Jersey " Heyward said in his introductory pre s conference. "I would rather grow up with a bunch of guys and make them family."That won't sit well with somemembers of the Cardinals mainly surrounding the long-term viability of its aging core.One of themembers of said core managerMike Matheny said last week.MORE: What's next for Cardinals after losing Heyward offered a few thoughts on his theory forHeyward's departure Wednesday in a radio interview onBernie Miklasz's the "Bernie Show." Heywardwas a great teammate on such a long contract." Price?"I don't think we have anything to apologize for in having a group like a (Matt) Holliday taking le s money than what was offered from the Cardinals and other clubs. His reasoning:"For me that after we leave that big money to there's really not much more our management can do than offer him that contract TV film TV seriál Wainwright (34) andHolliday (35) are all past their prime but have Frank White Jersey done a lot of winning in St. Louis. Heyward opted instead for theCubs core of Addison Ru sell (21) Wainwright said